ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
                               ԷՈՒԹՅՈՒՆ-ԷԻԶՄ     
                                 
21. 01.2016թ.
                                                                     
 
ՀԱԿԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
 ( տե՛ս նաև. http://www.eutyun.org/S/EUTYUN-EIZM/Intuiçia%20%2011.06.%202014.htm  )

                       Նկ.1: «Բաբախող Տիեզերքի» մեկ պատկերացումը, որպես մաթեմատիկական   հավերժության նշան...
   
       Հովվին՝ գայլերից ավելի, խեղճացնում են ոչխարները:           

    Հասկացություն, որը դիալեկտիկա մտցրեց էիզմը: Առանց Հակադարձման օրենքի, դիալեկտիկական այդ երեք օրինաչափություններով
1 Տիեզերքը ո՛չ սկսվում էր՝ ո՛չ էլ ավարտվում, համապատասխանելով վաղուց ժխտված «հարթ Տիեզերքի» մոդելին: Մինչդեռ, էիզմը ընտրել է «բաբախող Տիեզերքի» մոդելը, որն ըստ Հակադարձման օրենքի անվերջ վերսկսվում է (Նկ.1 և Նկ.2a: Տե՛ս. «Էություն», Երևան 1995 թ., էջ 156-169):
   Հակադարձման օրենքի ակնառու օրինակը անիվն է, իր հարափոփոխ թափառքի ու մեռյալ կետերով, ցանկացած ալիք՝ սինուսոիդ վերուվարումներով, ճոճանակի յուրաքանչյուր տատանում՝ իրենց հաճախականություններով, «կոնվեկցիոն շրջանառությունը»
2 ( դիալեկտիկական պարույրի փոխարեն),  երկրի վրա՝ ցերեկների ու գիշերների,  Կենդանաշրջանը՝ տարվա եղանակների (Նկ. 3b), ծնունդ-մահերի հերթագայությունը մնացյալ տարատեսակներով, որոնցից մեկը սրտի բաբախումն է, պարզագույն մյուսը՝ մարդու քայլքը:


a.
  

  b. c.  
  Նկ.2: a). Բաբախող տիեզերքի մեկ պարբերության համեմատական սկզբունքները և Հակադարձման օրենքը ( «Էություն» ,
էջ 539 ):
  b). Չին. Յին-Յան հավերժ պտտվող սկավարակը, յուրաքանչյուր մասն իր հակադրության սաղմով:
   
 c). 
Չին. Լաո-ցո ժապավենաձև անիվը, որպես Հակադարձման օրենքի ակնառու պատկերավորում (պարբերական ներշրջում և արտաշրջում): Այն այլ բան չէ, քան՝  «Փենրոուզի աստիճանի» նախատիպը...
 

   Մեկ խոսքով, առանց Հակադարձման օրենքի չի կարող լինել ոչ մեկ շարժում, իսկ առանց այդ՝ բացարձակապես ոչինչ, այդ թվում դիալեկտիկական օրենքները: Հակադարձման օրենքի վաղնջագույն պատկերացումներից են «Ծովից ծնվող և մայր մտնող ամենայնի» սկզբունքը, հակադարձ պտտվող սվաստիկաները, հինդուիզմում՝ «Բրամայի գիշերներն ու ցերեկները», չին. դաոսիզմն 3  ու Տայ-Կի սկավառակը ( Յին-Յան, Նկ. 2b., հմմտ. հնդկ. Յամա-Յամի տարասեռ դիցազույգը, գիշեր-ցերեկ հերթափոխությամբ ) և նման հասկացությունները, փիլիսոփայության մեջ՝  «հավերժ վերադարձների» հասկացությունը, արդի տեսական ֆիզիկայում և հարակից գիտություններում՝ «Արտացոլանք» ֆենոմենը («Էություն», էջ 83-86): Կեցության մեջ այդ պարզագույն հայելին է, տիեզերածնության մեջ՝  հակադրությունների և դիալեկտիկական առաջին օրինաչափության սկզբնավորումը, որ նախապես տրվում էր հանպատրաստի... ( հակադրությունների պայքարի և միասնության):

  a.b.c.d.
e.
Նկ.3: a).
«Փենրոուզի աստիճանը» (
անգլ.՝ Impossible staircase, կամ «անսահման աստիճան»): b). Նույնը ըստ M. Escher-ի փորագրանկարի: c). Երկրագնդի երկրաչափական մոդելը, վերևից դիտված այն պտտվում է դեպի աջ, ներքևից՝ դեպի ձախ, ինչպես ժամացույցի սալքը ժամը 9-3  և 3-9...  d). «Կոնֆորմ երկրաչափության» մեկ օրինակ:  e). Անսահմանության տարածական խորհրդանիշը հիրավի պատկերում է Հակադարձման օրենքը, ինչպես չին. Լաո-ցո ժապավենաձև անիվը ( Նկ.2b):
      
      Եվ ահա, տիեզերաբանության մեջ ավելի ու ավելի ինքնահաստատվում է «բաբախող Տիեզերքի» մոդելը, որոնցից մեկին Ռ. Փենրոուզ-Վ.Գյուրզադյան տեսության կապակցությամբ անդրադարձանք «ԷՎՐԻԿԱ»  ակնարկով ( http://www.eutyun.org/S/EUTYUN-EIZM/EVRIKA-1,%20%2013.02.2016.htm,  տե՛ս նաև. https://www.youtube.com/watch?v=U62dRZgcZGg ):  Այդ ինքնաբերաբար պիտի հանգեցներ նաև Հակադարձման օրենքի հաստատմանը, հարակից իր բոլոր հոլովումներով: Եվ հիրավի, դրանցից մեկը նշյալ տեսանյութում արծարծվող «կոնֆորմ ձևափոխությունների» և «կոնֆորմ երկրաչափության» սկզբունքն է, «Կոնֆորմ արտապատկերմամբ» (Transformation conforme կամ конформная геометрия-Conformal map, Նկ. 3d ): Իսկ այն ոչ այլ ինչ, քան՝  վերոնշյալ չինական Լաո-ցո ժապավենաձև անիվը  (Նկ. 2c ), իսկ ըստ էության՝  հենց ՀԱԿԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔԻ հաստատումը, որի անվերջ կրկնություններն էլ հանգեցնում են անսահմանության և հավերժության (Նկ. 3e): Մի կռահում, երբ այդժամ  այս ամենի մասին խոսք չկար, իսկ գոնե մենք  «конформная геометрия»- «կոնֆորմ/համանման երկրաչափության» մասին ոչինչ չգիտեին: Այն պարզապես մակաբերվել էր բնական երևույթներից, հակադարձ պտտվող սվաստիկաներից, հանդիպակած «զույգ հայելիների» երևակայական մեր գիտափորձից (  «Էություն», էջ 94), Երկրի մագնիսական բևեռների պարբերական հակադարձումներից ( «Էություն», էջ 141), «բաբախող Տիեզերքի» մոդելից, մեկ խոսքով՝  համաբանական երևույթների բազմաթիվ դրսևորումների ընդհանրացմամբ ու վերացարկմամբ: Տրամաբանական մտազննության մեկ հատկանիշ, որով տարբեր երևույթների տակ երևակվում են հաստատուն էությունները (այդպես էլ ողջ էիզմը... ): Պարզվում է, դրանցից մեկն էլ «համանման երկրաչափությունն» է ֆիզիկայում (գերսիմետրիա ) և մաթեմատիկայում...   

    Եվ այսպես, Հերակլիտի «տարերային դիալեկտիկայից», անցնելով դասական «օբյեկիվ թե սուբյեկտիվ դիալեկտիկաներ» մինչև «մատերիալիստական դիալեկտիկան», դրանք ամբողջացան ևս մեկ՝  ՀԱԿԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ: Դրա մեկ միջանկյալ հոլովումն է «բացասման բացասում» օրինաչափությունը:  Այնինչ, երրորդ՝  «քանակականից որակականի» անցմամբ, իրականում ամենայն վերադառնում է նախաստեղծ և կատարելապես աննյութական գերԷՈՒԹՅՈՒՆ վիճակին, կամ եթե կուզեք՝ հավատամքային Հայր Աստծուն, տիեզերաբանական Եզակիությանը թե դեռևս անհայտ այլ մեկ ձևակերպման: Եվ այդ, ըստ արիստոտելյան տելեոլոգիա-նպատակաբանության՝  նպատակի բերումով, ըստ կիբեռնետիկական ձևակերպման՝ հենց նպատակահարմարության 4: Իսկ ըստ հայերեն ԷԱՆԱԼ հասկացության՝  «ի բնե լինել» և «Հոր նման դառնալ» դրույթի, համահունչ անտիկ eidos-էություն, նախագաղափար հասկացությանը, որից թե՛  idea-գաղափարը և թե՛  ideal-կատարելության տիպարը:
     Նույնը «բաբախող Տիեզերքի» մոդելով, «կոնվեկցիոն շրջանառության» սկզբունքով 5 և ինքնաբերաբար ՀԱԿԱԴԱՐՁՄԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ...

 
   Այլ խոսքով, անգամ համամարդկային պրպտումները և իբր «արտառոց» բացահայտումները ( տվյալ դեպքում՝ Ռ. Փենրոուզ-Վ.Գյուրզադյան... ) ենթարկվում են Հակադարձման օրենքին, իսկ ավելի ընդգրկուն՝ երբեմնի ԷՈՒԹՅՈՒՆ հասկացությանը, միջագետքային նույն Էա-Հայա իմաստության ծովաստծուն, իր երկդիմի Իսիմուդ դեսպանով (Նկ. 3a): Իսկ Էությունը հենց ավետարանական «Ճշմարտության Ոգին» է ( որը Քրիստոսը խոստացավ ուղարկել Հոր մոտից... Հովհաննու ավետարան, ԺԴ,17-26 ), ըստ էիզմի՝  վերին ՃՇՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ... տե՛ս.( http://www.eutyun.org/S/E/Verite/V_090224_Verite.htm ):  

  a. b. c.  
  Նկ.3: a). Էա-Հայա ծովաստվածը ( ձախից) և նրա երկդեմ Իսիմուդ դեսպանը (աջից, հակադիր սկզբունքներ: Աքքադ. կնքադրոշմ, հատված: Ք.ա. 3-րդ հզ 2-րդ կես):  b). Ձուկ կենդանակերպ հակադիր 2 ձկներով (տարեկան հակադարձումներ «բաբախող տիեզերքի» սկզբունքով): c). Հակադիր «Է»-եր հայ միջնադարյան ձեռագրերում, ինչպես ԷՈՒԹՅՈՒՆ Ազգային Իմաստության Տաճարի խորհրդանիշը (ստորև):
 
   

  
Այդպես, ամենայն վերադառնում է իր սկզբին, «առաջինները դառնում են վերջին» և ընդհակառակը,
                              եթե իհարկե...

 
  «Ամեն լաբիրինթ, ամեն փապուղի,
թե չվերջացար դու ճանապարհիդ՝                   
                          նա իր վերջն ունի:
Ամեն մի փականք՝ բանալի ճշգրիտ,
ցանկացած գիշեր՝ ձգվի էլ դարեր,            
                               իր լուսաբացը,
ամեն լուսաբաց՝ մշտնջենական                           
                              իր վերադարձը,
ավելի պայծառ, առավել գերող,
երկրի ջերմացումն ու ահանգնացող 
                                   արևը վկա:
Զի, այստեղ էլ կա տիեզերական              
                               դիալեկտիկա...»:  
 («ՈԳԵԿՈՉ», Ա.Վ., Երևան 1991թ., էջ 154)

   
Սակայն, գերխնդիրը հենց այդ է. փնտրել՝ չիմանալ, գտնել՝ չտեսնել, տեսնել՝ չըմբռնել ու չհավատալ անգամ սեփական ճշմարտությանը: Մի՞թե սրանք չեն խոչուխութերը լինելիության, հասունացման և կայացումների:
   Նույնը և տվյալ պարագայում, ամբողջ մի հանրույթ իր գիտական հաստատություններով, ակադեմիական հաստիքներով ու կոչումներով այսքան ակնհայտ իրողությունը ունակ չէ ընկալելու և ընդունելու: Ո՞ւր մնաց ամբողջ մի Էություն ուսմունք, դեռ հեղինակին արտաքսելով ու հետապնդելով աշխարհով մեկ:
   Թեև հենց այդ էլ խիստ օրինաչափ և «քաղաքակրթված» ֆենոմեն է...
   Ի վերջո կապիկները մաթեմատիկայով չեն հետաքրքրվում և բանանն ուտում են առանց հաշվելու: Դրանից ո՛չ բանաններն են ավելանում, ո՛չ էլ պակասում մատները: Մինչդեռ, ըստ կատակասեր ոմանց ողջ մարդկությունը առաջացել է հայերից, ըստ այլոց՝  անգամ հոմինիդներն ու պրիմատները:
    Արդի «գորիլլաները»՝ հաստատ:
    Դառնանք, զօղորմի տի տանք իմաստուն նախնյաց ...


      Հակադրությունների պայքարի ու միասնության, բացասման բացասման և քանակականից որակականի անցման:

 2 «Կոնվեկցիոն շրջանառության» պարզագույն օրինակը կաթսայում եռացող ջուրն է, երբ դրա ներքին շերտերը ձեռք բերելով որոշ ջերմություն բարձրանում են վեր, բայց չունենալով գոլորշիացման բավարար ջերմաստիճան և միաժամանակ հրվելով ստորին հաջորդ շերտերից վերստին իջնում են կաթսայի հատակ: Եվ այդպես այնքան ժամանակ, մինչև ձեռք բերելով բավարար ջերմաստիճան (ջրի համար եռման 100° ) գոլորշիանում են, այսինքն՝ անցնում հեղուկ վիճակից մեկ այլ՝  գազային վիճակի (հիշենք, որ կյանքի ակունք ջուրն ունի երեք՝  պինդ-հեղուկ և գազային վիճակներ , ինչպես ֆիզիոլորտ-կենսոլորտ-ներոլորտը):  
   Նույն սկզբունքն է դրված հնդարիական «սանսարա» կենսաշրջապտույտի պատկերացումներում, մինչև վերին՝ երանելության նիրվանա վիճակին հասնելը: Այսինքն՝ դուրս գալը կյանքի շրջապտույտից ու վերադարձը ելակետային Եզակիություն-գերԷություն...

  3 Դաոսականության մեջ. «...Դրանք բոլորն էլ վերադառնում են իրենց սկիզբը», (Ք.ա. VI դ. : «Հին Արևելքի պոեզիան», Երևան 1982, «Դաո Դէցզի», էջ 410):  Պլատոնականության և նեոպլատոնականության մեջ (Ք.ա. V-IV դդ և  Պլոտին՝ Ք.հ.  III դ. )՝ Առաջնամիակից լույսի-մտքի և ողջ կեցության արտազեղումները, որոնք ի վերջո վերստին միաձուլվելու են սկզբնաղբյուրին: Հովհաննու «Հայտնության» մեջ. «Ես եմ Ալֆան և ես եմ Օմեգան-ասում է Տէր Աստուածը- նա որ Է-ն է...» (իմա՝ սկիզբն ու վերջը: Գլուխ Ա-8): Ախտարքում՝ Ձուկ կենդանակերպը (սկիզբ և ավարտ), իսկ ժամանակակից տիեզերագիտության մեջ Եզակիությունը, ըստ էիզմի՝ գերԷությունն ու Տիեզերքի «բաբախող մոդելը» ( Մեծ Պայթյունից -Մեջ Կծկում շրջանառությամբ: Մեկ Էոն կամ Յուգա...):

  4   Նպատակ- կիբեռնետիկական առումով, ամեն մի ինքնակարգավորվող համակարգի որևէ ալգորիթմով (գործողության նախնական տվյալներ) տրված վիճակ, որը փոփոխվող պայմաններում ստանում, պահպահում է այդ համակարգը: Նպատակահարմարություն- բնական կամ արհեստական համակարգի այնպիսի կառուցվածք և նրանում տեղի ունեցող պրոցեսների այնպիսի ուղղվածություն, որոնք ապահովում են համակարգի որոշակի վերջնական վիճակը:

  5 Եվրոպ. convection-կոնվեկցիա` լատ. vehere-տանել, ամբարձել, vector-ուղղություն հասկացությունից: Զուգահեռները` vehementia-եռանդուն զորություն, գոթ. wih-վեհ, սուրբ, տաճար, հին պարսկ. vahyah-լավագույն, հայ. վեհ-բարձր, վսեմ, վեհեր-ահ, հրաբխային  Վահ (որպես նաև արարչական երևույթ) և հրեղեն  Վահագն աստվածություններ, եբր. փոխառյալ Yah –աստված, Ահիահ-Յահվե-Եհովահ... ևն: Այս ևս հասկացությունների «կոնվեկցիոն շրջանառություն» է, ինչն արտացոլում է նախնյաց տիեզերաբանական պատկերացումները:

 
                                                        
     
   
                                                                           

           
       


    Ալեքսանդր Արորդի Վարպետյան
       Մարսել, 21 փետրվարի 2016 թ.