ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
  
 

  
   
  
 ԷՈՒԹՅՈՒՆ
հանդեսի նմուշային համարը
  
ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգե-գաղափարական համակարգը ամփոփ և իր սաղմնային վիճակում թերևս լավագույնը կարող է
ներկայացնել ԷՈՒԹՅՈՒՆ հանդեսի նմուշային համարը: Այն իր տեսակի մեջ բացառիկ է այնքանով` նախ որքանով
ունի աշխարհայացքային որոշակի ուղղվածություն, ընդգրկում է հետազոտական տարբեր ու բաղադրիչ ասպարեզներ,
որոնց հեղինակները հիմնականում ԷՈՒԹՅԱՆ միաբաններն են, և հետո այդ ու զուգահեռ այլ նյութեր միմյանց հետ թելակարված
են իմաստաբանական փոխառնչություններով:
Կարծում ենք, որ այդ հանդեսին հանգամանալից ծանոթանալուց հետո, դժվար չի լինի հետագայում պատկերացնել
նույն «իմաստության ծառի» տարաբնույթ ու տարաչափ գիտաճյուղերը, որոնց ամբողջությունն էլ հանդիսանում է
ԷՈՒԹՅՈՒՆ ոգե-գաղափարական համակարգը: Եվ հենց սկզբից հարկ է արձանագրել, որ այն բաց և էվոլյուտիվ
համակարգ է, ընդունակ անվերջ զարգանալու և ներառելու տիեզերական, բնաշխարհիկ ու մարդկային
իրականությունների նորանոր ասպարեզներ:
Հանդեսը լույս տեսավ 1992 թ., բացառիկ դժվարությանբ և միայն լայնածավալ հանգանակությամբ, իսկ 26.06.1992 թ., նորից
հասարակական լայն ու ամենատարբեր շրջանակների ոգեշունչ օժանդակությամբ, հայրենի մտավորականության ողջ
ներկայացուցչական ավագանու, տարբեր արվեստագետների ու համույթների մասնակցությամբ, Երևանի Կոմիտասի անվան
կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ նրա շնորհանդեսը (բարեբախտաբար տեսագրությունը պահպանված է ):
Սակայն, չնայած նմուշային այդ համարի բացառիկ հաջողության և հայ հեղինակությունների գործարար աշխարհին ուղղված
հովանավորության կոչերին, նյութական պատճառներով հանդեսը այդպես էլ շարունակություն չունեցավ: (տե’ս ստորև
նամակները և Վ. Համբարձումյանի նամակը):
Մեկ տասնամյակ անց, հանդեսի հաջորդ համարը դեռ փնտրտում էին անգամ
սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներում (կան և’ այդ տեսագրություննները):
  
   
  

ԷՈՒԹՅՈՒՆ նմուշային հանդեսի շապիկը`
ԻԿԱՐԻՈՒՍ, գեղանկարը` Սարո ԿԱԼԵՆՑԻ
  
   
  
 
Տ Ա Ր Ո Ղ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
     .      .      .      .      .   ............ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ           .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 2 ............ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ ԾՆՈՒՆԴԸ            .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 4 ............ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ         .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 5 ............ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ, ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 7 ............ ԿՆՔԱՀԱՅՐԵՐ      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 8 ............ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ       .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 10 ............ ԱՐՄԱՏ. ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ            .      .      .      .
Մ. ԳԱՎՈՒՔՉՅԱՆ  . 11 ............ Կելտական ցեղերի նախահայրենիքը եւ կելտա-կովկասյան շփումներ            .
Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ      . 15 ............ Հնագույն Հայկական Հանրագիտարանի Հիսուն Հարյուրամյակը       .      .      .
Ա. ՎԱՐՊԵՏՅԱՆ      . 19 ............ Արարատը շարունակում է բացել բյուրհազարամյա իր գաղտնիքները            .
Ս. ՄԵՋԼՈՒՄՅԱՆ  . 24 ............ Ընտանի ձին Հայկական լեռնաշխարհում          .      .      .      .      .      .      .      .
Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ       . 26 ............ ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՄԱՐՈՒՄ       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 28 ............ ԱՐԻԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐ            .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Թ. ՍԱՐԱՅԴԱՐՅԱՆ 29 ............ Աղոթք Արեւորդւոյն           .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Ս. ԲԱԲԱՅԱՆ   .      . 30 ............ Տիեզերք, հոգի և... Այբուբեն            .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Լ. ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՅԱՆ 34 ............ Մարդաբանությունը որպես գոյատևման կռվան       .      .      .      .      .      .      .
Ն. ՔՈՉԱՐ         .      . 36 ............ ՀԱՋՈՐԴ ՀԱՄԱՐՈՒՄ       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 37 ............ ԶՐՈՒՅՑ "ԷՈՒԹՅԱՆ" ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ (Ա. ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ)        .      .      .      .
     .      .      .      .      . 40 ............ ԱՐՄԻՆԵ ԿԱԼԵՆՑ            .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Ա. ՊԵՍԱՆԹ     .      . 41 ............ Դիցաբանական Քրիստոսը             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Ժ. ԳՐԵՎԵ        .      . 45 ............ Երկիր. արեգակնային պայթյունների տագնապ       .      .      .      .      .      .      .
Ա. ՄԱՈՒՐԻՆ   .      . 48 ............ Կրկին պատմության ռիթմերի մասին         .      .      .      .      .      .      .      .      .
Օ. ՏՈԼՈՉԿՈ    .      . 49 ............ Կենսաէներգետիկ ծե՞ս...         .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Գ. ՎԱՀԱՆՅԱՆ        . 51 ............ Հասարակական կյանքի զարգացման սկզբունքները             .      .      .      .      .
Ռ. ԴԱՇՅԱՆ      .      . 55 ............ Ողջույն Արևին           .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 57 ............ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐ       .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 59 ............ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅՈՑ ԳՐԵՐԻՆ      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 61 ............ ԱՐԵՎԵՐԵՍ ԵԼԱՆ... (Ա. Շահնազարյան "Է ԱՐԱՐ")       .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 63 ............ ԱՐԵՎԵՐԵՍ ԵԼԱՆ... (Ա. Վարպետյան "ՈԳԵԿՈՉ")        .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      . 64 ............ ԱՄՓՈՓՈՒՄ      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
     .      .      .      .      .   ............ ՈՒՂԵՐՁ ԱՐԻՈՐԴՅԱՑ             .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .