ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     http://www.persons.am/am/interview.php?id=145                                                                                                                                                          http://www.persons.am/en/interview.php?id=145 
  


¶ÆðÜ ½¾ ²ÜàôÜ ²Ú
вÚîÜàôÂÚàôÜ
   
    
 
 ²ñ»õ»ñ»ë »É³í ²Èºøê²Ü¸ð ²ðàð¸Æ ì²ðäºîÚ²ÜÆ ³Û¹ù³Ý ëå³ëí³Í §¶ÆðÜ ½¾ ²ÜàôÜ ²Ú-вÚîÜàôÂÚàôܦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ (512 ¿ç)`  ݳ˳å»ë Ëáñ³·ñí³Í ¾²òàôØ Ï³Ù ÆÜÆòƲòƲ: ²ÛÝ ¾²Î²Üø` §²½· ¨ Ýáñ ѳ½³ñ³Ù۳Ϧ ¹³ñ³Ï³½ÙÇÏ ù³é³ß³ñ ݳ˳Íñ³·ñÇ 3-ñ¹ ѳïáñÝ ¿ ( Ñ-1` ºñ»õ³Ý, 2002):  àõ û»õ ³í³ñïí³Í ¹»é»õë 2003Ã.`  ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ ØÆæúðº²Î²Ü (Ñ.3) »õ §ÒÆàô ø²ÚȦ (Ñ.4) ³é³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý áã »Ýóϳ ѳïáñÝ»ñÇó ³é³ç, ½Ç ѳٳß˳ñѳÛÇÝ ÝÙ³Ý ËÙáñáõÙÝ»ñÝ áõ §²Ù»Ý³ÛÝ êï»ÕÍÇ î»ëáõÃ۳ݦ ·Çï³Ï³Ý Ãáõݹ áñáÝáõÙÝ»ñÁ Ýñ³ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ¹³ñÓñÇÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý: (  )

     Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ëáõÛÝ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ ¾àôÂÚàôÜ áõëÙáõÝùÇ »õ ѳٳÝáõÝ á·»-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý áÕç ѳٳϳñ·Ç ûñÇݳã³÷ áõ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý í»ñ³×Ý ¿ ( ¾à¶Ð ), ë³Ï³ÛÝ µáÉáñáíÇÝ Ýáñ Ëáëù û' ³ñ»õ»É³·ÇïáõÃÛ³Ý, û' ѳí³ï³Ùù³ÛÇÝ, û' ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ »õ ϳï³ñ»É³å»ë ѳٳÑáõÝã ³ñ¹Ç ·Çï³Ï³Ý áõ ïÇ»½»ñ³µ³Ý³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ã³ñÙ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù í»ñçÇÝ ï³ëݳÙÛ³ÏáõÙ »Ï³Ý í³í»ñ»Éáõ ¹»é»õë 1995Ã. Ññ³å³ñ³Ïí³Í ¾-¾Ç½Ù ÇÙ³ëï³ËáëáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ²Û¹ áñå»ë ѳí»Éí³Í ½»ï»Õí³Í ¿ ѳïáñÇ 4-ñ¹ å³ñáõñ³ÏáõÙ, ÇëÏ ËÇëï ѳÏÇñ× ³ñ¹»Ý Ññ³å³ñ³Ïí»É ¿ éáõë³ï³é §êíáµá¹Ý³Û³ ¶ñáõ½Ç³¦ ûñÃáõÙ (ï»ë` www.svobodnaya-gruzia.com ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, §Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõݦ µ³ÅÝÇ 17.05.2006Ã-Ç N 126-127-Á): ØݳóÛ³É »ñ»ù å³ñáõñ³ÏÝ»ñÁ` ²ÎàôÜø-ֲܲä²ðÐ-¾²òàôØ áõñí³·ÍáõÙ »Ý.
 
      -  Ñݳ·áõÛÝ Ñ³Ûáó ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ áõ ³ÝÁÙµéÝ»ÉÇ ¾-¾áõÃÛ³Ý Ñ³ëϳóáõÃÛ³Ý Í³·áõÙݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ,
         ¿áõÃÛáõÝÁ, ½³ñ·³óáõÙÝ áõ ѳٳë÷éáõÙÝ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÙÇçûñ»³Ï³ÝÝ»ñáí` ëÏëÛ³É Ñݳ·áõÛÝ
         ¹Çó³-ѳí³ï³Ùù³ÛÇÝ, Ïñáݳ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, ¹³ë³Ï³Ý ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó,
         ³ÝóÝ»Éáí ³Ûɳ½³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñ, ÙÇÝã»õ ³ñ¹Ç ·Çï³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ýáñ³·áõÛÝ í³ñϳÍÝ»ñÁ,
         »õ ¹»é ß³ï ³í»ÉÇÝ: гݷ³Ù³Ýù, áñÁ áã ÙdzÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ ÌÜܸàò-²Ú² ѳÛáó »õ
         ѳٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ¹Ç ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý 12000-³ÙÛ³ ͳ·áõÙݳµ³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁ
         гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß˳ñÑáõÙ, ³ÛÉ»õ Ç ëϽµ³Ý» ˳÷³Ýáõ٠ųٳݳÏÇÝ ³ñï³éáó Ãí³óÛ³É ³Û¹
         ï»ëáõÃÛ³Ý ¹»Ù µáÉáñ Ñݳñ³íáñ áõ ³ÝÑݳñÇÝ Ñ³Ï³×³éáõÃÛ³Ý ÷áñÓ»ñÁ: ºí áã ÙdzÛÝ ³Û¹: 
      -  ²ß˳ïáõÃÛáõÝÝ ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ ëñµ³·ñáõÙ ¿ ݳ»õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù
         Ë×áÕáõÙÝ»ñ, ³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñ û ѳí³ï³Ùù³ÛÇÝ ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëݳíáñ³å»ë
         ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñáõÙ: ²Û¹å»ë. µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿, û á՞í ¿ñ, Ç í»ñçá, øñÇëïáëÇ Ð³Ûñ
         ²ëïí³ÍÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ Ëáëï³ó³í »ñµ»õ¿ §Û³Ûïݳå¿ë Ëáë»É¦, ÇÝãÝ ¿É ¹³ñÓ»É ¿ ïíÛ³É Ñ³ïáñÇ
         ³Ûɳµ³Ý³Ï³Ý µÝ³µ³ÝÁ
.
                øðÆêîàêÜ ²Ú¸äºê ¾È §Ú²Úîܲä¾ê¦ Ðàð زêÆÜ âÊàêºò ºì ²è ²ð²ðÆâ â²è²æÜàð¸ºò:
                                                                             ²ð¸, ºðºìê вÚð ²êîì²Ì غ¼ ²è²æÜàð¸Æ ²è àð¸Æ,
                                                                   §º'ì ֲܲä²ðÐ,º'ì ÖÞزðîàôÂÚàôÜ, º'ì κ²Üø ¦ º'ì ²Ü¸ÆÜ:
 
    ²Ñ³, í»ñáÝßÛ³É µáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí áõ ûٳïÇÏ Çñ »é³Ñ³ñÏ Ï³éáõóí³Íùáí, ѳïáñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ã»' ÑÇñ³íÇ Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ ¿, û' ÛáõñûñÇÝ³Ï ÙÇ §³í»ï³ñ³Ý¦, û' ¿³óÙ³Ý ÇÝÇódzódz, û' ·áÛ³µ³Ý³Ï³Ý Ó»éݳñÏ áõ ¹»é ³å³·Çï³Ï³Ý ëó»Ý³ñ` Ý»ñ³Ù÷á÷ Çñ ÝáñûñÛ³ §å³ïíÇñ³ÝÝ»ñáí¦: ÆëÏ ³Ûɳµ³Ýáñ»Ý, ëáõÛÝ Ù³ïÛ³ÝÁ ç³ÝáõÙ ¿ ³ë»É, ³ÛÝ, ÇÝãÁ øñÇëïáëÁ Ëáë»ó ³é³Ï³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ϳ٠㵳ó³Ñ³Ûï»ó` ³Û¹ íëï³Ñ»Éáí ·³ÉÇù áõ ³ÏÝϳÉÇù §ÖßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ðá·áõݦ: ²ÛÉ Ù»Ï Ñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝ ³ÛÉáñ³Ï ÙÇ á·»-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ýáñ §Íñ³·ñ³íáñáõÙ¦ ¿, ÇÝãåÇëÇÝÝ»ñáí ûÅïíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É Ù»ñ ѳٳϳñ·ÇãÝ»ñÁ, ϳ٠»Ã» Ïáõ½»ù` µ³½Ù³ß»ñï Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝáñáíÇ ÁÝϳɻÉáõ §é»Ýï·»ÝÛ³Ý ³ÏÝáóÝ»ñ¦ û §É³½»ñ³ÛÇÝ ³ãù¦ (¹Çó³ÇÙ³ëï³µ³Ýáñ»Ý` ÞÇí³ÛÇ...):

   ìëï³Ñ³µ³ñ áã µáÉáñÁ ÏÁÝÏ³É»Ý ³ß˳ïáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ѳÛáó í»ñÁÝÓÛáõÕÙ³Ý, ϳ۳óÙ³Ý, ѳñ³ï»õÙ³Ý áõ ¾²òØ²Ü ·»ñËݹñ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ, áÙ³Ýù ¿É` áã Ùdzݷ³ÙÇó, ÇëÏ ³ñ¹»Ý §Íñ³·ñ³íáñí³Í¦ ß³ï»ñÁ ÏáõÝ»Ý³Ý ·³Õ³÷³ñ³-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËÇëï §çÕ³Ó·áõÙÝ»ñ¦... ¼Æ.
                            ȺèÀ زÜð²¸Æî²ÎàôØ â¾ ºðºìàôØ ºì àðø²Ü ØºÌ ¾ ²ÚÜ` ÜàôÚÜø²Ü
                        î²ð²ÌàôÂÚàôÜ ¾ ²ÜÐð²ÄºÞî ȺèÜ  ²Ø´àÔæàôÂڲش ÀÜβȺÈàô  вزð:
                                    ØÆÜâ¸ºè  ÐºèàôÜ îºêܺÈàô вزð вðÎ ¾ ìºð βܶܺÈ,
                                                   ä²Ú̲è²îºêàôÂÚ²Ü Ð²Ø²ð` Îàôð²Ü²È...
                                          ÆêÎ ºÂº ̲èÆ ÐºîºìàôØ Ð²ðÎ ¾ ²Üî²èÀ îºêܺÈ,
                    ²ä² ²Üî²èÆ ÐºîºìàôØ`... îƺ¼ºð²Ì²è (ÇÙ³` ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ¶ºð¾àôÂÚàôÜ...):

       ²Ûëáõѳݹ»ñÓ, ÝáõÛÝù³Ý ¿É íëï³Ñ³µ³ñ áõ ³ÝÝÏ³ï ³Ûë ï»ëáõÃÛáõÝÁ »õë ÏÝ»ñÍÍíÇ ÁÝϳÉáõÝ³Ï áõÕ»ÕÝ»ñÇ »õ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ïï³ññ³ÉáõÍíÇ áñå»ë ³ÕÝ ³Õ³çñáõÙ, ÇÝãå»ë Ñ»ÕÇݳÏÇ Ý³Ëáñ¹` ѳÛáó ³ñdzϳÝáõÃÛ³Ý, 12.000-³ÙÛ³ ͳ·áõÙݳµ³ÝáõÃÛ³Ý, ¾-¾àôÂÚ²Ü ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³ÝÓÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ: ¼Ç, ݳË.
                                  Âàô¼À ¼ÆÜ Ü²ÚºÈàì`  вêàôܲÜàôØ ¾ ... ʲܸÆò,
»õ Ñ»ïá áõ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ûåïÇÏ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ.
                                   Ðයìàð ²âøºðÀ ´²òìàôØ ºÜ ... îºêܺÈàôò кîà:
            ØÆÜ⸺è غÜø ²ÞʲðÐÆ ´²ðÒð²´ºðÒ ¶²¶²ÂܺðÜ ²ìºÈÆ ÐºÞî ºÜø ز¶ÈòàôØ`
                                                         ø²Ü êºö²Î²Ü §Ðයîàôܦ...